Alku

Ristijärven metsästysseura on perustettu vuonna 1947 ja jäseniä on tällä hetkellä noin 300. Metsästysmaita pienriistalle on noin 15 000 hehtaaria ja suurriistalle noin 17 000 hehtaaria. Voit lukea perustamisasiakirjoja (skannattuja).

Jäseneksi seuraanVapaamuotoiset hakemukset lähetetään johtokunnan käsitteltäväksi. Tarvittaessa voit kysellä lisätietoja johtokunnan jäseniltä. Alla seuran säännöistä pykälä 4 liittyen seuran jäseneksi pyrkimiseen.
- - - - - - - - -

4§ SEURAN JASENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jäljempänä tarkennetuin ehdoin joko maanomistajuuden tai seuran kotipaikkakunnalla asumisen perusteella henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Kainuun riistanhoitopiirin ja Hyrynsalmen-Ristijärven riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä metsästystä koskevia lakeja ja asetuksia.

Seuran varsinainen jäsenyys alkaa koeajan jälkeen. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, jonka aikana koejäsenen tulee osoittaa aktiivisuutta seuran talkoissa ja muussa toiminnassa. Koejäsenen tulee osoittaa hyvää yhteistyökykyä ja vaalia rehtiä metsästyskulttuuria. Koeajan kuluessa seuran hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Maanomistajana seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka luovuttaa seuralle omistamiensa maiden metsästysoikeudet joko maanomistajana tai hänen luvallaan perheenjäsenenä tai perikunnan jäsenenä. Luovutetun alueen sopivuuden ja riittävyyden ratkaisee hallitus. Maanomistajajäseneltä ei peritä liittymismaksua.

Maanomistajuudestaan luopunut maanomistajajäsen erotetaan seurasta, mutta hän voi pyrkiä seuraan takaisin maata omistamattoman jäsenen ehdoin.
Maata omistamattomana jäseneksi voidaan seuraan hyväksyä henkilö, joka asuu vakituisesti Ristijärven kunnassa sekä sitoutuu maksamaan seuran talvikokouksen liittymisehdoksi määräämän liittymismaksun.  Jäsenyys astuu voimaan hallituksen hyväksymisen jälkeen heti, kun jäsen- ja liittymismaksut on suoritettu.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
- - - - - - - - - -

Seuran säännöt 1.6.2015 alkaen